PRIVACY POLICY

Deze privacy policy is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Bling Friends Forever verzamelt via haar website, www.blingfriendsforever.com, om u uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Deze privacy policy kan daarom, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van o.m. wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen zijn van toepassing van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25.05.2018.

 1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de activiteiten van Bling Friends Forever, waaronder de website.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Larisa Buyse, met woonplaats te 8870 Izegem, Klijtstraat 38, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0687.976.161., is de uitbaatster van de website www.blingfriendsforever.com (“BFF” of “wij”) en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Larisa Buyse bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Larisa Buyse vormt uw contactpunt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u terug onder punt 12 van deze privacy policy.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op twee manieren:

  1. Door u bezorgde informatie

Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ons wenst te contacteren via het contactformulier op de website, als u intekent op onze nieuwsbrief of als u bestelling plaatst op onze website.

In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een -16 jarige, neem dan contact met ons op via, info@blingfriendsforever.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  1. Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, hoe lang u op onze website blijft enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van de cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met de informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy.

 1. Op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

BFF verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die in punt 5 van de privacy policy verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond:

 • De rechtsgrond kan toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bv. voor het zenden van onze nieuwsbrief) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op een positieve actie of gedraging van u (bv. het invullen van uw contactgegevens in het contactformulier).
 • Het kan ook zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en BFF of om een wettelijke verplichting na te komen. Daarnaast kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van BFF. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Wanneer u intekent op onze nieuwsbrief via onze website, wanneer u een account aanmaakt op onze website of wanneer contact opneemt met ons via het contactformulier op onze website, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten. Wenst u deze informatie niet meer te ontvangen? Geen probleem. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan eveneens op elk moment contact opnemen met ons (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

  1. Het aanmaken van een account op onze website

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens om u toe te laten in te loggen op onze website en bestellingen te plaatsen.

  1. Om onze producten te kunnen leveren

Op basis van uw aankoop van onze producten op onze website, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze producten te leveren naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst.

  1. Om onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten aan te passen

Op basis van het gerechtvaardigd belang van BFF, analyseert BFF uw gedrag op de website door middel van cookies om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten aan te passen. Meer informatie over het gebruik cookies vindt u in onze cookie policy.

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

BFF is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt, doet dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en kiest de partijen zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • IT dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Externe dienstverleners die bijvoorbeeld instaan voor het leveren van onze goederen.
 • Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan BFF uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van BFF in rechte te verdedigen.
 • Overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 1. Verwerkt BFF uw gegevens buiten de europese economische ruimte (EER)?

BFF ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet buiten de EER wordt verwerkt. Wanneer dat toch zou gebeuren, zorgt BFF ervoor dat de dienstverlener een contract met BFF sluit (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) of dat er andere passende waarborgen zijn.

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

BFF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verder ziet BFF erop toe dat dienstverleners namens BFF persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 1. hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

BFF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen bedraagt onze bewaartermijn 10 jaar.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

De onderstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vindt u de contactgegevens van BFF in punt 12 van deze privacy policy. Om veiligheidsredenen en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om, indien mogelijk, in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart te maken. BFF zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 • Recht op inzage: U heeft vooreerst een recht op inzage over uw gegevens. Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.
 • Recht op verbetering: Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.
 • Recht op rectificatie: U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is BFF niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking: Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens tijdelijk enkel mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens aan uzelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (als dit technisch mogelijk is) over te dragen. U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In bepaalde uitzonderingsgevallen is BFF niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van BFF. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen kunnen wij de verwerking stopzetten. BFF kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. U heeft verder steeds het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing (bv. de nieuwsbrief) kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.
 • Profilering: BFF zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG.
 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.
 • Recht om klacht in te dienen: Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be
 1. Wat met linken naar andere websites?

De website van BFF kan links bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. BFF is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de BFF website deelt via sociale media zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. BFF is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

 1. Hoe kan u ons contacteren

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen: